Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1.    Sklep internetowy e-meditrans.pl, dostępny pod adresem internetowym: www.e-meditrans.pl prowadzony jest przez MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kielcach (25-108) przy ul. Podlasie 16C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394199, NIP: 6572896029, REGON: 260517180.

2.    Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klientów do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także świadczenia innych Usług drogą elektroniczną.

3.    Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

§ 2

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

1.    Konsument - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Sprzedawca - MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kielcach (25-108) przy ul. Podlasie 16C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394199, NIP: 6572896029, REGON: 260517180.

3.    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

4.    Przedsiębiorca - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn zm.) - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5.    Sklep internetowy - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Sprzedawcę, umożliwiający zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej prowadzonej przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.e-meditrans.pl

6.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.    Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 poz. 1219 ze zm.)

8.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.    Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz rejestracji - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Wirtualny koszyk funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu, a także możliwe jest ustalenie i modyfikacja danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

13.  Dostawa – czynność faktyczna umożliwiająca Klientowi wejście w posiadanie Towaru;

14.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15.  Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

16.  Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

17.  Umowa Sprzedaży - umowa odpłatnego nabycia własności Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

18.  Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

19.  Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

III.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:

a)     komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i następującej przeglądarki internetowej:

- MS Edge >=15.0,

-Mozilla Firefox >= 52.0,

-Opera >= 49.0,

Chrome >= 58.0,

Safari >= 9.1.

z włączoną obsługą plików cookies

b)    aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności Sklepu i polityce plików cookies stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dostępnymi pod adresem internetowym www.e-meditrans.pl

 2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 4. Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 5. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

 6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu (tzw. layout), jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

 7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny Sprzedawcy,

b) telefonicznie – pod numerem telefonu +48 41 34 31 800

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: e-sklep@meditrans.pl

 

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Za pośrednictwem Sklepu dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 2. Konto – procedura utworzenia Konta oraz jego funkcjonalności uregulowane są w pkt V Regulaminu (REJESTRACJA W SKLEPIE)

 3. Formularz Zamówienia – procedura korzystania z Formularza Zamówienia uregulowana jest w pkt VI Regulaminu (SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ). Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na module zapisu na newsletter – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@meditrans.pl lub też pisemnie na adres: Meditrans sp. z o.o. sp.k. ul. Kielecka 13; 26-026 Bilcza.

IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 1. Sklep internetowy e-meditrans.pl prowadzi sprzedaż aparatów i urządzeń oraz materiałów medycznych, stomatologicznych i protetycznych pod adresem www.e-meditrans.pl oraz za pośrednictwem przedstawicieli handlowych.

 2. Sklep e-meditrans.pl umożliwia składanie Zamówień na Produkty w nim wyszczególnione.

 3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie Produkty zostały wprowadzone do obrotu na rynek polski legalnie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie.

 4. Wszelkie informacje o Produktach i zdjęcia znajdujące się w Sklepie są prawdziwe i przedstawiają produkt faktycznie nabywany za pośrednictwem Sklepu.

 5. Sprzedawca jednocześnie informuje, że w ramach Sklepu prezentowane są Produkty Lecznicze w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Prezentacja rzeczonych Produktów na stronie Sklepu ma charakter informacyjny i poglądowy - Produkty te znajdują się w ofercie Sprzedawcy, nie są jednak przedmiotem sprzedaży internetowej prowadzonej za pośrednictwem Sklepu zgodnie z uregulowaniami ww. Ustawy. Celem nabycia takich Produktów konieczny jest bezpośredni kontakt z przedstawicielem handlowym Sprzedawcy poprzez kontakt telefoniczny.

 6. Informacja o braku możliwości nabycia Produktów wskazanych w ust. 5 oraz konieczności kontaktu z przedstawicielem handlowym Sprzedawcy celem ich nabycia prezentowana jest każdorazowo na podstronie danego Produktu.

 7. Sprzedawca ponadto informuje, że w ramach działalności Sklepu prowadzona jest sprzedaż Produktów na zasadach promocyjnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uregulowania zasad sprzedaży promocyjnej na warunkach odrębnych niż wyszczególnione w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe informacje na temat dostępności oraz zasad danej akcji promocyjnej prezentowane są na stronie internetowej Sklepu na poszczególnych podstronach promocji(.) i uregulowane są każdorazowo w regulaminie akcji promocyjnej.

 

V.    REJESTRACJA W SKLEPIE

1.     Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a)    poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, podając dane osobowe/dane firmy, adres e-mail oraz hasło,

b)    akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności i polityką plików cookies stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dostępnymi pod adresem internetowym www.e-meditrans.pl,

c)    wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.

2.    Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej powiadomienie o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień.

3.    Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

4.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.  

5.    W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).

6.    W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, kontaktując się ze swoim dedykowanym opiekunem handlowym.

7.    Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8.    Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@meditrans.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych skutkujących nieprzestrzeganiem warunków niniejszego Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 2. W związku z koniecznością zapewnienia zgodności z regulacjami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974, 981) oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565), Sprzedawca zastrzega sobie możliwość aktywowania Konta tylko Klientom posiadającym status podmiotu leczniczego. W tym celu Sprzedawca dokonywać będzie weryfikacji Klientów dokonujących rejestracji w Sklepie internetowym, w szczególności w zakresie ich numerów NIP oraz przedmiotu działalności gospodarczej (według kodów PKD) wskazanych w odpowiednich rejestrach publicznych. W przypadku, gdy Klient zostanie zweryfikowany negatywnie (tj. jako nieposiadający statusu podmiotu leczniczego), wówczas zostanie poinformowany o odmowie aktywacji Konta za pośrednictwem wskazanego w Formularzu rejestracji adresu e-mail.

VI.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Użytkownika. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem Zamówienia przez Użytkownika.

 3. Stany magazynowe są aktualizowane w stałych, cyklicznych interwałach czasowych, w związku z powyższym pomiędzy kolejnymi aktualizacjami stanów magazynowych faktyczna dostępność Produktów może być inna niż wynika z aktualnie wyświetlanej dostępności.

 4. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego Produktu.

 5. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.

 6. Użytkownik ma możliwość dokonywania Zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

 7. Wszystkie sprzedawane Produkty zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu.

8.    Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Klienta mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze lub innym urządzeniu Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.).

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

2. STANDARDOWY TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, po dokonaniu rejestracji w Sklepie.

 2. W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogować się na swoje konto Użytkownika.

 3. W przypadku korzystania ze Sklepu, Użytkownicy mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane, m. in. numer NIP, niezbędny do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności i konieczność zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji podmiotu składającego Zamówienie bez rejestracji jak również do weryfikacji zawartości Wirtualnego koszyka przed potwierdzeniem przyjęcia takiego Zamówienia do realizacji.

 4. W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera Produkty będące przedmiotem zamówienia, umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrane przez siebie Produkty, który zamierza nabyć. Podczas wyboru Produktów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Wirtualnego koszyka.

 5. Po ostatecznym wyborze Produktów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania Zamówień w Sklepie. Formularz składania Zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

 

a)    sposobu Dostawy Produktów,

b)    adresu Dostawy,

c)    sposobu dokonania płatności za Produkty

 

 1. Użytkownik potwierdza złożenie Zamówienia klikając przycisk „Kupuję”

 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.

 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie stanowi przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 4. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika poprzez e-mail.  

 5. Modyfikacja zamówienia w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem, możliwa jest do momentu przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 7. Zmiana lub anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. Po zawarciu Umowy Sprzedaży jednostronna zmiana jakichkolwiek jego warunków przez Klienta lub jego jednostronne anulowanie przez Klienta wymaga bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem handlowym Sprzedającego i jest uzależniona od wyrażonej wyraźnie, bezwarunkowej zgody Sprzedającego, według jej swobodnego uznania – z zastrzeżeniem przysługującego Konsumentowi ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

 8. W przypadku braku dostępności zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od producenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie traktuje się jako niebyłe a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji Zamówienia.

 9. W sytuacji opisanej w ust. 11, gdy Zamówienie było opłacone za pomocą płatności elektronicznej lub przedpłaty przelewem bankowym, Sprzedający niezwłocznie zwraca uiszczoną przez Klienta kwotę przelewem na jego rachunek bankowy. Nastąpi to w terminie do 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o braku akceptacji nowego terminu realizacji Zamówienia.

 10. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w chwili gdy jej realizacja jest niemożliwa z przyczyn technologicznych jak: wycofanie z produkcji przez dostawców Produktów, awaria urządzeń umożliwiających dostosowanie Produktów do Zamówienia przez Klienta i innych niezależnych od Sprzedawcy powodów niemożliwych do przewidzenia w dniu dokonania Zamówienia przez Klienta.

 

3. DODATKOWY TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Niezależnie od trybu składania Zamówienia uregulowanego w punkcie V (2) Sprzedawca udostępnia Klientom dodatkowo możliwość składania Zamówień w trybie negocjacyjnym.

 2. W celu złożenia Zamówienia w ramach niniejszego trybu Użytkownik wybiera Produkty będące przedmiotem Zamówienia, umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrane przez siebie Produkty, który zamierza nabyć. Podczas wyboru Produktów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Wirtualnego koszyka.

 3. Po ostatecznym wyborze Produktów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik korzysta z funkcjonalności oznaczonej jako „prześlij do negocacji”, co powoduje przesłanie Wirtualnego koszyka do przedstawiciela handlowego Sprzedawcy.

 4. Przedstawiciel handlowy dokonuje weryfikacji i modernizacji parametrów Wirtualnego koszyka w zakresie danych takich jak: ceny indeksów, ilość indeksów, bądź zmiany w indeksach na koszyku, a następnie odsyła Wirtualny koszyk do akceptacji przez Klienta.

 1. W przypadku akceptacji przez Klienta zmodyfikowanego Wirtualnego koszyka Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania Zamówień w Sklepie. Formularz składania Zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

d)    sposobu Dostawy Produktów,

e)    adresu dostawy,

f)     sposobu dokonania płatności za Produkty

 1. Następnie Użytkownik potwierdza złożenie Zamówienia klikając przycisk „Kupuję” Użytkownik w momencie skorzystania z przycisku potwierdza, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty.

 2. Do realizacji Zamówienia w opisywanym trybie postanowienia pkt V (2) ppkt 7-15 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 3. W przypadku braku akceptacji zmodyfikowanego Wirtualnego koszyka i braku potwierdzenia chęci złożenia Zamówienia przez Klienta, traktuje się jako niebyłe a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji Zamówienia.

VII.    ZAPŁATA CENY

 1. Zapłata za zakupiony Produkt może zostać dokonana:

a)    przed odbiorem przedmiotu Zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. Nazwa banku oraz numer rachunku, na który należy dokonać płatności, zostanie przesłany Klientowi w powiadomieniu email o oczekiwaniu na płatność przelewem. W tym przypadku realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności,

b)    przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia.

c)    przy odbiorze zakupionego Produktu dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, DHL lub UPS  (za pobraniem) - gotówką. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia.

d)    Przelewem w terminie ustalonym na indywidualnych warunkach pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na podstawie historii sprzedaży i płatności Klienta.

 1. Wybór sposobu płatności może wpływać na cenę Zamówienia, zgodnie z informacjami udostępnianymi Klientom w Sklepie Internetowym.

 2. Użytkownik dokonuje zakupu Produktów zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów Dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

 3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.

VIII.    FAKTURA ELEKTRONICZNA

 1. Niniejszy dział określa zasady wystawiania i przesyłania (udostępniania) E-faktur w postaci dokumentu PDF przez Sprzedawcę.

 2. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania (udostępniania) E-faktur  w formie  elektronicznej jest art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy zawarte w ww. Ustawie.

 4. E-faktura  wystawiona  i  przesyłana oraz udostępniona w  formie  elektronicznej  spełnia  wymogi określone w Ustawie w szczególności dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury.

 5. Za wystawianie i przesyłanie E-faktur Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat.

 6. E-faktura będzie udostępniona na koncie Klienta oraz przesyłana na wskazany w Oświadczeniu adres e-mail.

 7. 7. Warunkiem skorzystania przez Klienta z możliwości otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest:

a) Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień.  Akceptacja regulaminu równoznaczna jest ze złożeniem Oświadczenia o akceptacji przesyłania E-faktur. Adres e-mail wskazany przy rejestracji uznawany jest za adres do przesyłania E-faktur.

c) Zainstalowanie przeglądarki internetowej oraz programu do odczytu plików PDF. 

 1. Faktury elektroniczne w formacie PDF będą przesyłane przez Sprzedawcę z jego adresu mailowego do Klienta na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu.

 2. Domyślnym  adresem  e-mail,  na  który  będą  przesyłane komunikaty  o  wystawieniu  i  udostępnieniu e-faktur do pobrania na koncie Klienta w Sklepie jest adres e-mail podany w Oświadczeniu przez Klienta oraz ustawiony w koncie Użytkownika.

 3. Chęć zmiany adresu e-mail, Klient może zgłosić za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w koncie Klienta, mailowo na e-sklep@meditrans.pl lub przekazać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca aktualizuje dane Użytkownika na podstawie przesłanych danych aktualizacyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż do końca następnego dnia roboczego, następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę danych aktualizacyjnych. Do chwili zaktualizowania danych przez Sprzedawcę, stosowane są wcześniejsze dane.

 4. Powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktur do pobrania, będą wysyłane na nowy adres e-mail po akceptacji zgłoszenia zmiany adresu e-mail przez Sprzedawcę.

 5. Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę  będzie  zapisywać  moment  wystawienia  Faktury elektronicznej przez Sprzedawcę,  który  jest  także momentem przesłania komunikatu o wystawieniu i udostępnieniu E-faktur do pobrania na stronie internetowej Sklepu oraz momentem przesłania Faktury elektronicznej do Klienta na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu, w przypadku faktur korygujących moment ten będzie stanowił potwierdzenie odbioru e-faktury.

 6. Rezygnacji   z   otrzymywania   E-faktur   można   dokonać   w   formie   pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu akceptacji otrzymywania e-faktur.  Oświadczenie o wypowiedzeniu akceptacji otrzymywania e-faktur można przesłać na adres e-mail: e-sklep@meditrans.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca zaprzestanie  wystawiania  i  przesyłania  E-faktur  dla  Klienta  od  dnia następującego  po  dniu,  w  którym  zweryfikował  otrzymane  oświadczenie  o  cofnięciu  zgody  na wystawianie i otrzymywanie Faktur elektronicznych. Może to nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia. Informacja o dniu zaprzestania wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zostanie przesłana na adres e-mail Klienta wskazany w koncie Użytkownika do przesyłania E-faktur.

 8. Ponowne  skorzystanie  z  możliwości  otrzymywania  Faktur elektronicznych  wymaga  złożenia  nowego Oświadczenia. 

IX.    DOSTAWA

 1. Produkty zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

 2. Produkty zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedawcy firma kurierska.

 3. Koszty Dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu Dostawy towaru przez Użytkownika, przed jak i po złożeniu Zamówienia.

 4. Dostawy są realizowane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej są możliwe wyłącznie na mocy indywidualnych ustaleń i mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami transportu leżącymi po stronie Klienta.

 5. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.

 6. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi zakupione Produkty nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W razie opóźnienia, Klient jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania Produktów, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana. 

 7. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

 8. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu Dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór Produktów ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi Produktów. W ww. przypadku opłata za Dostawę nie podlega zwrotowi.

X. GWARANCJA

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowe informacje dot. gwarancji na poszczególne Produkty, dostępne są na stronach internetowych konkretnych Producentów Produktów.

 3. W przypadku Produktu, na który została udzielona gwarancja, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a)     korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, Klient powinien skontaktować się z działem reklamacji i zwrotów Sprzedawcy.

 

XI.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 7. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów Dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

XII.    PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

XIII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

 2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.

 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym Dostawy zamówionych Produktów.

 4. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowym akcie prawnym.

 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 6. Dodatkowe kwestie związane z ochroną danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności Sklepu i polityce plików cookies stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dostępnymi pod zakładką „Polityka prywatności” dostępnej pod adresem internetowym e-meditrans.pl.

 

XVI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 5. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także przez właściwy sąd powszechny.

 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.01.2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Polityka prywatności Sklepu Internetowego e-meditrans.pl

wraz z polityką plików cookies

 

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w serwisie internetowym e-meditrans.pl udostępnionym w domenie www.e-meditrans.pl (dalej: „Serwis” lub „Sklep Internetowy”). Polityka określa również zasady wykorzystywania plików cookies w Serwisie. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jego użytkownicy (dalej: „Użytkownicy”) zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Polityki i jej akceptacji.

 

I.            Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kielcach (25-108) przy ul. Podlasie 16C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394199, NIP: 6572896029, REGON:260517180 (dalej: „Administrator”).

 

II.          Podstawy prawne

·        RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

·        Pr. tel. – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

·        UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

·        Ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 2004 r. o rachunkowości;

·        Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

III.        Przetwarzanie danych, zasady bezpieczeństwa i poufności Danych

 

1.            Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (dalej: „Dane”), które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w celu świadczenia usług w ramach Serwisu.

2.            Użytkownik udostępnia dobrowolnie przetwarzane przez Administratora Dane, w szczególności w trakcie rejestracji w Serwisie w momencie przystąpienia do korzystania z usług lub w trakcie korzystania z nich. Brak podania Danych wymaganych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację oraz korzystanie z Serwisu lub określonych jego funkcjonalności.

3.            Dane przetwarzane są m.in. na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika podczas procesu rejestracji lub ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług.

4.            Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych podanych przez Użytkownika dzięki odpowiednim środkom technicznym przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione.

5.            Ponadto Administrator danych dokłada wszelkiej staranności, żeby dane osobowe uzyskane były dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami i przepisami prawa.

6.            Podane dane osobowe chronione są m.in. podanym przez Użytkownika hasłem, dzięki temu dostępne są one wyłącznie dla Użytkownika. Zaleca się, by Użytkownik ustanowił login i hasło do swojego konta klienta w sposób uniemożliwiający odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zaleca się stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz wielkich i małych liter. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy login i hasło do konta klienta, w szczególności nie powinien przekazywać go osobom trzecim. 

7.            Użytkownik po zakończonej sesji w celu ochrony swoich danych osobowych powinien każdorazowo  wylogować się ze strony Sklepu Internetowego e-meditrans.pl klikając przycisk „Wyloguj” (samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony).

8.            Użytkownik powinien korzystać z serwisu i Sklepu internetowego e-meditrans.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano jedynie sprawdzone oprogramowanie, w tym programy antywirusowe.

9.            W sprawach związanych z ochroną danych osobowych osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: zgoda@meditrans.pl, lub korespondencyjnie pod adresem Administratora.

IV.         Cele przetwarzania Danych

Administrator zbiera Dane w następujących celach:

• kontaktu z Użytkownikami na życzenie użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 172 Pr. Tel w zw. z art. 10 ust. 2 UŚUDE;

• wysyłki newslettera i innych materiałów na temat produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing bezpośredni) w zw. z art. 172 Pr. Tel w zw. z art. 10 ust. 2 UŚUDE. Użytkownik, który zapisał się na newsletter, może w każdym momencie zażądać zaprzestania jego otrzymywania;

• sprzedaży produktów poprzez e-Sklep w Serwisie oraz dostawy zamówionych produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

• zapewniania dostępu do Serwisu – w tym celu Administrator wykorzystuje cookies, o czym mowa w pkt IX poniżej;

• kontaktu z Użytkownikiem drogą telefoniczną lub mailową w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO

• dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie przez niego roszczeń i obrona jego praw;

• prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Administratora oraz dochowania zgodności z przepisami prawa podatkowego, w tym w celu wystawiania faktur za sprzedane produkty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

V.           Zakres przetwarzania Danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

a)    dane kontaktowe;

b)    dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;

c)    dane dotyczące Zamówień w Sklepie Internetowym;

d)    dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

e)    dane dotyczące Usług marketingowych.

 

 1. Zakres danych osobowych, które powierzane są przez Użytkownika Serwisu w procesie rejestracji konta oraz składania zamówień obejmuje dane firmy, adresy dostaw, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Dane te przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i składanych przez Użytkownika zamówień.

 2. W przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez Użytkownika Serwisu zapytań, ale obejmuje co najmniej dane wymagane w formularzu – imię i nazwisko / dane firmy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

 3. Użytkownicy, którzy chcą otrzymywać od Administratora newsletter, podają swój adres e-mail.

 4. Administrator może kontaktować się z Użytkownikami wiadomością e-mail lub telefonicznie, jeżeli Użytkownicy podadzą swój adres e-mail i numer telefonu oraz wyrażą zgodę na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 5. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Administratora oraz do przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora lub innego kontaktu ze strony Administratora w przypadku wyrażenia takiej zgody.

 

VI.         Okres przechowywania Danych

 

1.    Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przechowywane są przez okres przedawnienia roszczeń.

2.    Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

3.    Pozostałe Dane przechowywane są przez czas niezbędny dla Administratora do dokonania określonej czynności, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

4.    Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wysyłki newslettera lub innego kontaktu ze strony Administratora będzie miało miejsce do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą wiadomości e-mail lub telefoniczną.

5.    Po upływie wyżej wymienionych okresów Dane Użytkownika są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

VII.       Prawa Użytkownika

 

1.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych, żądania ograniczenia przetwarzania Danych oraz sprostowania treści Danych. Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Danych.

2.    Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych w przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt VII.3 poniżej.

3.    Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin Serwisu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeśli upoważniają lub zobowiązują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.    W celu zrealizowania swoich praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem na adres mailowy: zgoda@meditrans.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora.

5.    Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.     Gromadzenie, powierzanie i udostępnianie danych osobowych

 

1.    Odbiorcami danych osobowych użytkowników Serwisu mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług łączności telefonicznej, dostawcom usług optymalizujących działania marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych w tym zakresie pracowników lub współpracowników Administratora.

2.    Z uwzględnieniem ust. 1 Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a)    Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,

b)    Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

3.    Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

a)    kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

IX.         Pliki cookies

 

1.    Administrator wykorzystuje pliki cookies w Serwisie.

2.    Pliki cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu informatycznym, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu, które stosowane są w celu zapewnienia poprawności działania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu.

3.    Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają także dostosowywać korzystanie z Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, utrzymywać sesję Użytkownika w Serwisie po zalogowaniu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu w celu ulepszania struktury oraz zawartości Serwisu. Dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies mają charakter zbiorowy i nie służą indywidualizacji Użytkownika.

4.    Wykorzystywane w ramach Serwisu pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Użytkownika z Serwisu.

5.    Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies: a. niezbędne – pliki te są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów; b. funkcjonalne – pliki te zapewniają dostęp do konkretnych funkcjonalności działających w ramach Serwisu, które w przypadku ich dezaktywacji mogą być ograniczone, umożliwiają one również zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu; c. wydajnościowe – pliki te służą do gromadzenia informacji na temat sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu i są one wykorzystywane do usprawnienia ich funkcjonowania, a także ułatwienia korzystania z Serwisu przez Użytkowników, bez gromadzenia informacji umożliwiających ich identyfikację; d. reklamowe – pliki te wykorzystywane są do badania zainteresowania reklamami wyświetlanymi w Serwisie ze strony jego Użytkowników i gromadzeniem danych w tym zakresie, które mogą być następnie wykorzystane w celu dostosowania treści materiałów reklamowych do preferencji Użytkowników.

6.    Każdy Użytkownik Serwisu może zarządzać plikami cookies poprzez właściwą konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje”, „opcje internetowe” lub podobnej, w zależności od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

7.    Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jego wybranych funkcji.

8.    Zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym momencie.

9.    Wszelkie pytania związane z Polityką Użytkownik powinien kierować na adres: zgoda@meditrans.pl

10.  Dla celów statystycznych Serwis korzysta z usługi Google Analytics, która umożliwia zbieranie i przechowywanie danych dotyczących charakterystyki i działań osób korzystających z Serwisu.

11.  Dane pozyskiwane w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, mają charakter anonimowy i nie służą identyfikacji Użytkownika. Spółka nie łączy danych pochodzących z usługi Google Analytics z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu lub oferowanych za jego pośrednictwem usług ani nie zezwala na takie łączenie jakiejkolwiek osobie trzeciej.

X.           Postanowienia końcowe

1.            Administrator jest uprawniony do przetwarzania informacji charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które mogą być wykorzystywane w celach technicznych oraz statystycznych.

2.            Informuje się Użytkowników Serwisu, że strony www, na które Użytkownik będzie wchodził poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu mogą posiadać inne zasady prywatności niż określone w niniejszej Polityce. Po odesłaniu na inną stronę www, Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami prywatności. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności na innych niż Serwis stronach www, na które będzie wchodził Użytkownik.

3.            Niniejsza Polityka dostępna jest na stronie e-meditrans.pl oraz w wersji papierowej, w siedzibie Administratora.

4.            Zmiany do Polityki związane np. ze zmianami obowiązujących regulacji prawnych lub rozwojem stosowanych technologii, mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu Serwisu.