POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO E-MEDITRANS.PL

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego („Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem jest Meditrans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach (25-108) przy ul. Podlasie 16C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394199, NIP: 6572896029, REGON: 260517180 („Administrator”).

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem:

a)       pisemnie – ul. Podlasie 16C, 25-108 Kielce,

b)      telefonicznie – pod numerem telefonu 41 34 31 800,

c)       drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: e-sklep@meditrans.pl

 

Administrator przykłada bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z:

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);

·         Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku („ODO”);

 

DEFINICJA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Przykładowe dane osobowe:

·         imię i nazwisko;

·         adres zamieszkania;

·         adres e-mail, taki jak imię.nazwisko@firma.com;

·         numer dowodu tożsamości;

·         dane o lokalizacji (np. ustawienia lokalizacji w telefonie komórkowym);

·         adres IP;

·         identyfikator plików cookie;

·         identyfikator reklamowy w telefonie komórkowym;

·         dane przechowywane przez szpital lub lekarza, które mogą jednoznacznie wskazywać tożsamość danej osoby.

 

Przykłady danych niebędących danymi osobowymi:

·         numer KRS;

·         adres e-mail, taki jak info@firma.com;

·         dane anonimowe.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Sklepu Internetowego korzysta Użytkownik, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych umów, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze czy identyfikacji nadużyć.

 

Konto Użytkownika w sklepie internetowym

Dane Osobowe podane przez Użytkownika w związku z rejestracją Konta Użytkownika, ale również inne zebrane w związku z aktywnością w Sklepie internetowym i korzystaniem z usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)       prowadzenie Konta Użytkownika - korzyści, które oferuje (np. składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów) oraz umożliwienia korzystania z innych usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawiera Użytkownik zakładając Konto Użytkownika i akceptując Regulamin Sklepu internetowego;

b)      działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów dzięki czemu Administrator może lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Użytkowników, ale także preferencji Użytkownika). Działania nie wpływają istotnie na decyzje Użytkowników np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

c)       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym.

 

Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z Konta Użytkownika (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności w ramach Sklepu internetowego), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

Złożenie Zamówienia

Dane Osobowe podane przez Użytkownika w związku ze złożeniem Zamówienia, ale również inne zebrane w związku z aktywnością w Sklepie internetowym i korzystaniem z usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego, a w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)       realizacja zamówienia i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenie jego złożenia oraz zarezerwowania (jeśli taka opcja jest dostępna i została wybrana) lub wysłania do Użytkownika lub do punktu odbioru wybranego Produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Użytkownikiem w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży,

b)      działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów dzięki czemu Administrator może lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Użytkowników, ale także preferencji Użytkownika). Działania nie wpływają istotnie na decyzje Użytkowników np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

c)       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

d)      wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć Zamówienie.

 

W celu realizacji zamówienia dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

Formularz reklamacyjny

Dane podane w związku ze złożeniem reklamacji i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)       rozpatrzenie reklamacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

b)      ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację.

 

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji reklamacji, chyba że przepisy prawa (np. rachunkowe) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

Newsletter

Dane Osobowe, w tym podane w związku z zapisem na Newsletter są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)       realizacja umowy o świadczenie Newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy – aby wysyłać np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms, mms, push lub komunikatorów mających analogiczne zastosowanie przypisanych bezpośrednio do numeru telefonu (np. Messenger, WhatsApp),

b)      działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów dzięki czemu Administrator może lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Użytkowników, ale także preferencji Użytkownika). Działania nie wpływają istotnie na decyzje Użytkowników np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

c)       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zapisać się na Newsletter.

 

Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do wykonywania umowy (rezygnacji z newslettera), wniesienia sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Użytkownik. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Użytkownika lub z przepisów prawa,

 

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep internetowy, w tym komunikację z Użytkownikami, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący dostawy Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

 

Na takich samych zasadach dane Użytkowników mogą być przekazywane spółkom z Grupy Meditrans.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

 

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO.

 

Jeżeli dochodzi do przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dbamy, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony.

 

Użytkownik ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu danych. W tym celu niezbędny jest kontakt z Administratorem za pomocą jednego ze wskazanych wcześniej sposobów komunikacji.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM

Użytkownikom przysługuje prawo do:

1)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

2)      przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

3)      dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);

4)      żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

5)      cofnięcia wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

6)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

 

PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

Administrator posiada możliwość komunikowania się z Użytkownikami poprzez e-maila lub sms.

 

Informacje handlowe mogą być przesyłane po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej, w tym po akceptacji regulaminu usługi Newsletter.

 

SPOSÓB ZABEZPIECZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Administrator stosuje m.in.:

a)       zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

b)      certyfikat SSL na stronach Sklepu Internetowego;

c)       dostęp do Konta Użytkownika za pomocą indywidualnego loginu i hasła.

 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi przez inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie zawiera informacji w zakresie ochrony danych osobowych stosowane przez inne strony internetowe.


POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Co to są pliki cookie?

1.      Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub smartfonie Użytkownika podczas wyświetlania strony internetowej. Istnieją różne rodzaje plików cookie. Dzielą się na dwie grupy:

a)       Niezbędne do korzystania ze strony internetowej.

b)      Pozostałe.

2.      Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez Użytkownika preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych formularzy on-line, zapisania zawartości koszyka oraz monitorowania statusu zalogowania. Te pliki cookie stosowane są domyślnie, czyli zapisywane są na komputerze lub smartfonie Użytkownika w momencie wejścia na stronę internetową (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).

3.      Pozostałe pliki cookie wykorzystywane są jedynie wówczas, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.

 

Jakie pliki cookie są wykorzystywane?

Niezbędne pliki cookie - zapewniają prawidłowe funkcjonowanie strony i jej podstawowych funkcji. Bez nich Użytkownik nie będzie mógł prawidłowo korzystać z usług online. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania zgody Użytkownika (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).

Nazwa

Cel

Okres przechowywania

 

PHPSESSID

używane przez PHP do przetrzymywania bieżącej sesji użytkownika

1 sesja

 

fp_ccid

obsługuje funkcje techniczne witryny

1 rok

 

fp_sid

obsługuje funkcje techniczne witryny

1 sesja

 

edrone_popup_*

wykorzystywane przez Edrone do przechowywania informacji o tym jak często okienko powinno być wyświetlane

czas wygasania indywidualny w zależności od sklepu

 

OGPC

umożliwia korzystanie z Google Maps

2 lata

 

AEC

wykorzystywane przez Google, upewnia się, że żądania w ramach sesji przeglądania są wysyłane przez użytkownika, a nie przez inne witryny

1 sesja

 

SIDCC

wykorzystywane przez Google Maps, w celu zapewnienia identyfikacji zaufanego ruchu sieciowego

1 rok

 

HSID

używane przez Google Ads Optimization w celu zapobiegania oszustwom

2 lata

 

APISID

używane przez Google Ads Optimization w celu pokazania spersonalizowanych reklam, przechowuje dane o użytkowniku

2 lata

 

SAPISID

używane przez Google Ads Optimization w celu pokazania spersonalizowanych reklam, przechowuje dane o użytkowniku

2 lata

 

__Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID

używane przez Google - obsługuje funkcje techniczne witryny - czas wygasania

2 lata

 

__Secure-1PSIDCC, __Secure-3PSIDCC

używane przez Google - obsługuje funkcje techniczne witryny - czas wygasania

1 rok

 

cookiespolicy-hidden

wykorzystywane do przechowywania stanu wyświetlania baneru cookies

1 sesja

 

presence

wykorzystywane przez Facebook do zapisywania stanu czatu użytkownika

1 sesja

 

wd

wykorzystywane przez Facebook do przechowywania informacji o szerokości ekranu urządzenia w celu lepszego renderowania strony

1 tydzień

 

                    

Analityczne pliki cookie –strona korzysta z analitycznych plików cookie. Analityczne pliki cookie umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu można mierzyć i poprawiać wydajność strony internetowej. Ten rodzaj plików cookie pomaga zrozumieć, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po stronie. Jeżeli Użytkownik odmówi zapisania na komputerze lub smartfonie analitycznych plików cookie, wizyta nie będzie uwzględniana w statystykach, ale jednocześnie nie ograniczy to Użytkownikowi żadnych funkcjonalności na stronie internetowej.

Nazwa

Cel

Okres przechowywania

dpr

używany przez Facebook do celów wydajnościowych na podstawie ustawień urządzenia

7 dni

_ga

używane przez Google Analytics do przechowywania i zliczania odwiedzin strony

2 lata

_ga_JFQGN4BZKE

używane przez Google Analytics do przechowywania i zliczania odwiedzin strony

1 rok

_gid

używane przez Google Analytics do przechowywania i zliczania odwiedzin strony

1 dzień

_clsk

używane przez Microsoft Clarity do przechowywania wyświetleń stron przez użytkownika w trakcie sesji

1 dzień

Marketingowe pliki cookie – stosowane są te pliki cookie, aby personalizować treści, które są wyświetlane Użytkownikom. Marketingowe pliki cookie mogą być wykorzystywane w kampaniach reklamowych, które są prowadzone na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie, może otrzymywać informacje o stronach internetowych naszych zaufanych partnerów, na których zareagował na nasze reklamy. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z marketingowych plików cookie, wyświetlane będą ogólne i niespersonalizowane reklamy. Podobnie jak w przypadku analitycznych plików cookie, jeżeli Użytkownik odmówi zapisania na komputerze lub smartfonie marketingowych plików cookie, nie ograniczy to żadnych funkcjonalności na stronie internetowej.

Nazwa

Cel

Okres przechowywania

_fbp

wykorzystywane przez Facebook do przechowywania i śledzenia ruchu na stronach

3 miesiące

fr

wykorzystywane przez Facebook w celu dostarczania reklam lub retargetowania

3 miesiące

c_user

wykorzystywane przez Facebook do przechowywania unikalnego ID użytkownika

30 dni

datr

wykorzystywane przez Facebook w celach zapobiegania oszustwom

2 lata

sb

wykorzystywane przez Facebook do przechowywania danych o przeglądarce

2 lata

xs

wykorzystywane przez Facebook do przechowywania wielu informacji (m.in. o zalogowaniu użytkownika) oddzielonych dwukropkiem

3 miesiące

(ale może się on różnić w zależności od zaznaczenia “zapamiętaj mnie” przy logowaniu)

 

_clck

używane przez Microsoft Clarity do przechowywania unikalnego ID użytkownika

1 rok

_gcl_au

wykorzystywane przez Google Adsense do przechowywania i śledzenia konwersji

3 miesiące

_gcl_aw

wykorzystywane przez Google Ads do dostarczania reklam lub retargetowania

90 dni

1P_JAR

wykorzystywane przez Google Ads do dostarczania reklam lub retargetowania

1 miesiąc

SID

w celu dostarczania reklam lub retargetingu, zapobiegania oszustwom

2 lata

__Secure-ENID

używane przez Google do zapobiegania nieuczciwym próbom logowania

9 miesięcy

NID

 

służą do zbierania statystyk witryny i śledzenia współczynników konwersji oraz personalizacji reklam Google

2 lata

__Secure-3PAPISID

używane do celów targetowania, aby zbudować profil zainteresowań odwiedzającego stronę internetową w celu pokazania odpowiedniej i spersonalizowanej reklamy Google

2 lata

__Secure-3PSID

używane przez Google do celów targetowania

2 lata

 

Zgoda na instalację plików cookie

1.      Podczas wizyty na stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli Użytkownik wybierze opcję "Zezwól na wszystkie", będzie to oznaczać, że akceptuje wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na stronie internetowej oraz potwierdza, że zapoznał się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone za pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.  

2.      W przypadku niezbędnych plików cookie zgoda Użytkownika nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie strony. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.

 

Brak zgody na instalację plików cookie

Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookie były zapisywane na urządzeniu, może wybrać opcję “Odrzuć wszystkie”. Użytkownik wybierając tę opcję odrzuci wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosowane są na stronie.

 

Modyfikowanie ustawień plików cookie

Użytkownik może szczegółowo zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez wybór pola "Spersonalizuj" na wyświetlonym banerze cookie.

 

Narzędzia analityczne i marketingowe stosujące pliki cookie, które są wykorzystywane:

a)       Google Analytics, dzięki któremu możliwe jest zrozumienie jak działa strona i jakimi zachowaniami cechują się Użytkownicy, którzy ją odwiedzają. Google, każdemu Użytkownikowi przypisuje Google ID i gromadzi informacje wytworzone przez pliki cookie z różnych stron internetowych na swoich serwerach.

 

Google przekazuje Administratorowi tylko raporty powiązane z ruchem generowanym przez Użytkowników w obrębie strony, którzy wyrazili na to zgodę.

 

Przykładowe informacje jakie są uzyskiwane dzięki zastosowaniu tego narzędzia to: częstotliwość wizyt; data pierwszej i ostatniej wizyty; czas jaki Użytkownik spędza na stronie; przeglądarka z jakiej korzysta Użytkownik; urządzenie jakiego używa Użytkownik; link, który został kliknięty; witryna, która spowodowała przekierowanie na stronę; geolokalizacja, do której przypisany jest Użytkownik w trakcie korzystania z Serwisu itp.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i warunków użytkowania znajdują się pod linkiem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

 

b)      Microsoft Clarity, który zbiera informacje o zachowaniu Użytkowników i ich urządzeń końcowych, w szczególności adres IP urządzenia (rejestrowany i przechowywany w formie zanonimizowanej), rozdzielczość ekranu, rodzaj urządzenia, informacje o tym jaką przeglądarkę używa Użytkownik, geolokalizacja (kraj). Clarity przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu Użytkownika, okres przechowywania wynosi 1 rok. Narzędzie to pozwala na analizę zachowań użytkowników w Serwisie w celu poprawy jego funkcjonalności.

 

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

 

c)       Pixel Facebook, wykorzystywany tzw. „piksel konwersji Facebook” pozwala na ocenę skuteczności reklam oraz zarzadzanie kampaniami marketingowymi na portalach Facebook i Instagram. Na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w naszym serwisie. Dane z piksela służą m.in. do: analizy działań podejmowanych przez Użytkowników na stronie.

 

Przetwarzanie danych przez Facebooka w ramach tego narzędzia, jest częścią polityki wykorzystania danych na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 

Szczegółowe informacje na temat działania pixela Facebooka znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

 

W każdej chwili możliwe jest sprzeciwienie się przechwytywaniu danych przez Facebook Pixel i ich wykorzystywaniu do emisji reklam na serwisach społecznościowych. Określenie rodzaju reklam jakie wyświetlane są na serwisach społecznościowych możliwe jest poprzez przejście do strony skonfigurowanej przez Facebooka i postępowaniu zgodnie z przedstawionymi instrukcjami: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I POLITYKI PLIKÓW COOKIE ORAZ ICH OBOWIĄZYWANIE

Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian w Polityce prywatności jak również polityce plików cookie. Do zmiany nie jest wymagana zgoda Użytkownika, jednakże Administrator poinformuje o każdorazowej zmianie. Wersje historyczne dokumentu będą prezentowane na stronie i dostępne w celu zapoznania się z nimi.

 

Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 20.02.2023r.