Polityka prywatności i polityka cookies Serwisu.Internetowego e-meditrans.pl

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w serwisie internetowym e-meditrans.pl udostępnionym w domenie www.e-meditrans.pl (dalej: „Serwis” lub „Sklep Internetowy”). Polityka określa również zasady wykorzystywania plików cookies w Serwisie. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jego użytkownicy (dalej: „Użytkownicy”) zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Polityki i jej akceptacji.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kielcach (25-108) przy ul. Podlasie 16C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394199, NIP: 6572896029, REGON:260517180 (dalej: „Administrator”). 

II. Podstawy prawne

• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 

• Pr. tel. – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne; 

• UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

• Ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 2004 r. o rachunkowości; 

• Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

III. Przetwarzanie danych, zasady bezpieczeństwa i poufności Danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (dalej: „Dane”), które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w celu świadczenia usług w ramach Serwisu.

2. Użytkownik udostępnia dobrowolnie przetwarzane przez Administratora Dane, w szczególności w trakcie rejestracji w Serwisie w momencie przystąpienia do korzystania z usług lub w trakcie korzystania z nich. Brak podania Danych wymaganych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację oraz korzystanie z Serwisu lub określonych jego funkcjonalności. 

3. Dane przetwarzane są m.in. na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika podczas procesu rejestracji lub ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług.

4. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych podanych przez Użytkownika dzięki odpowiednim środkom technicznym przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione. 

5. Ponadto Administrator danych dokłada wszelkiej staranności, żeby dane osobowe uzyskane były dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami i przepisami prawa.

6. Podane dane osobowe chronione są m.in. podanym przez Użytkownika hasłem, dzięki temu dostępne są one wyłącznie dla Użytkownika. Zaleca się, by Użytkownik ustanowił login i hasło do swojego konta klienta w sposób uniemożliwiający odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zaleca się stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz wielkich i małych liter. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy login i hasło do konta klienta, w szczególności nie powinien przekazywać go osobom trzecim.  

7. Użytkownik po zakończonej sesji w celu ochrony swoich danych osobowych powinien każdorazowo  wylogować się ze strony Sklepu Internetowego e-meditrans.pl klikając przycisk „Wyloguj” (samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony).

8. Użytkownik powinien korzystać z serwisu i Sklepu internetowego e-meditrans.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano jedynie sprawdzone oprogramowanie, w tym programy antywirusowe. 

9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: zgoda@meditrans.pl, lub korespondencyjnie pod adresem Administratora.

IV. Cele przetwarzania Danych

Administrator zbiera Dane w następujących celach: 

• kontaktu z Użytkownikami na życzenie użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 172 Pr. Tel w zw. z art. 10 ust. 2 UŚUDE; 

• wysyłki newslettera i innych materiałów na temat produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing bezpośredni) w zw. z art. 172 Pr. Tel w zw. z art. 10 ust. 2 UŚUDE. Użytkownik, który zapisał się na newsletter, może w każdym momencie zażądać zaprzestania jego otrzymywania; 

• sprzedaży produktów poprzez e-Sklep w Serwisie oraz dostawy zamówionych produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

• zapewniania dostępu do Serwisu – w tym celu Administrator wykorzystuje cookies, o czym mowa w pkt IX poniżej; 

• kontaktu z Użytkownikiem drogą telefoniczną lub mailową w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO 

• dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie przez niego roszczeń i obrona jego praw; 

• prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Administratora oraz dochowania zgodności z przepisami prawa podatkowego, w tym w celu wystawiania faktur za sprzedane produkty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

V. Zakres przetwarzania Danych

1. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

a) dane kontaktowe;

b) dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;

c) dane dotyczące Zamówień w Sklepie Internetowym;

d) dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

e) dane dotyczące Usług marketingowych.

2. Zakres danych osobowych, które powierzane są przez Użytkownika Serwisu w procesie rejestracji konta oraz składania zamówień obejmuje dane firmy, adresy dostaw, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Dane te przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i składanych przez Użytkownika zamówień. 

3. W przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez Użytkownika Serwisu zapytań, ale obejmuje co najmniej dane wymagane w formularzu – imię i nazwisko / dane firmy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

4. Użytkownicy, którzy chcą otrzymywać od Administratora newsletter, podają swój adres e-mail.

5. Administrator może kontaktować się z Użytkownikami wiadomością e-mail lub telefonicznie, jeżeli Użytkownicy podadzą swój adres e-mail i numer telefonu oraz wyrażą zgodę na kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 

6. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Administratora oraz do przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora lub innego kontaktu ze strony Administratora w przypadku wyrażenia takiej zgody.

VI. Okres przechowywania Danych

1. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przechowywane są przez okres przedawnienia roszczeń. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

3. Pozostałe Dane przechowywane są przez czas niezbędny dla Administratora do dokonania określonej czynności, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. 

4. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wysyłki newslettera lub innego kontaktu ze strony Administratora będzie miało miejsce do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą wiadomości e-mail lub telefoniczną. 

5. Po upływie wyżej wymienionych okresów Dane Użytkownika są usuwane lub poddawane anonimizacji.

VII. Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych, żądania ograniczenia przetwarzania Danych oraz sprostowania treści Danych. Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Danych. 

2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych w przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt VII.3 poniżej. 

3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin Serwisu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeśli upoważniają lub zobowiązują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. W celu zrealizowania swoich praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem na adres mailowy: zgoda@meditrans.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Gromadzenie, powierzanie i udostępnianie danych osobowych

1. Odbiorcami danych osobowych użytkowników Serwisu mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług łączności telefonicznej, dostawcom usług optymalizujących działania marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych w tym zakresie pracowników lub współpracowników Administratora.

2. Z uwzględnieniem ust. 1 Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,

b) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

3. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

a) kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

IX. Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w Serwisie.

2. Pliki cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu informatycznym, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu, które stosowane są w celu zapewnienia poprawności działania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu.

3. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają także dostosowywać korzystanie z Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, utrzymywać sesję Użytkownika w Serwisie po zalogowaniu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu w celu ulepszania struktury oraz zawartości Serwisu. Dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies mają charakter zbiorowy i nie służą indywidualizacji Użytkownika. 

4. Wykorzystywane w ramach Serwisu pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Użytkownika z Serwisu.

5. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies: a. niezbędne – pliki te są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów; b. funkcjonalne – pliki te zapewniają dostęp do konkretnych funkcjonalności działających w ramach Serwisu, które w przypadku ich dezaktywacji mogą być ograniczone, umożliwiają one również zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu; c. wydajnościowe – pliki te służą do gromadzenia informacji na temat sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu i są one wykorzystywane do usprawnienia ich funkcjonowania, a także ułatwienia korzystania z Serwisu przez Użytkowników, bez gromadzenia informacji umożliwiających ich identyfikację; d. reklamowe – pliki te wykorzystywane są do badania zainteresowania reklamami wyświetlanymi w Serwisie ze strony jego Użytkowników i gromadzeniem danych w tym zakresie, które mogą być następnie wykorzystane w celu dostosowania treści materiałów reklamowych do preferencji Użytkowników. 

6. Każdy Użytkownik Serwisu może zarządzać plikami cookies poprzez właściwą konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje”, „opcje internetowe” lub podobnej, w zależności od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej. 

7. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub jego wybranych funkcji. 

8. Zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym momencie. 

9. Wszelkie pytania związane z Polityką Użytkownik powinien kierować na adres: zgoda@meditrans.pl

10. Dla celów statystycznych Serwis korzysta z usługi Google Analytics, która umożliwia zbieranie i przechowywanie danych dotyczących charakterystyki i działań osób korzystających z Serwisu. 

11. Dane pozyskiwane w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, mają charakter anonimowy i nie służą identyfikacji Użytkownika. Spółka nie łączy danych pochodzących z usługi Google Analytics z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu lub oferowanych za jego pośrednictwem usług ani nie zezwala na takie łączenie jakiejkolwiek osobie trzeciej.

12. Narzędzia analityczne i marketingowe stosujące pliki cookie, które są wykorzystywane:

a) Google Analytics, dzięki któremu możliwe jest zrozumienie jak działa strona i jakimi zachowaniami cechują się Użytkownicy, którzy ją odwiedzają. Google, każdemu Użytkownikowi przypisuje Google ID i gromadzi informacje wytworzone przez pliki cookie z różnych stron internetowych na swoich serwerach.

Google przekazuje Administratorowi tylko raporty powiązane z ruchem generowanym przez Użytkowników w obrębie strony, którzy wyrazili na to zgodę.

Przykładowe informacje jakie są uzyskiwane dzięki zastosowaniu tego narzędzia to: częstotliwość wizyt; data pierwszej i ostatniej wizyty; czas jaki Użytkownik spędza na stronie; przeglądarka z jakiej korzysta Użytkownik; urządzenie jakiego używa Użytkownik; link, który został kliknięty; witryna, która spowodowała przekierowanie na stronę; geolokalizacja, do której przypisany jest Użytkownik w trakcie korzystania z Serwisu itp.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i warunków użytkowania znajdują się pod linkiem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

b) Microsoft Clarity, który zbiera informacje o zachowaniu Użytkowników i ich urządzeń końcowych, w szczególności adres IP urządzenia (rejestrowany i przechowywany w formie zanonimizowanej), rozdzielczość ekranu, rodzaj urządzenia, informacje o tym jaką przeglądarkę używa Użytkownik, geolokalizacja (kraj). Clarity przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu Użytkownika, okres przechowywania wynosi 1 rok. Narzędzie to pozwala na analizę zachowań użytkowników w Serwisie w celu poprawy jego funkcjonalności. 

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

c) Pixel Facebook, wykorzystywany tzw. „piksel konwersji Facebook” pozwala na ocenę skuteczności reklam oraz zarzadzanie kampaniami marketingowymi na portalach Facebook i Instagram. Na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w naszym serwisie. Dane z piksela służą m.in. do: analizy działań podejmowanych przez Użytkowników na stronie.

Przetwarzanie danych przez Facebooka w ramach tego narzędzia, jest częścią polityki wykorzystania danych na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Szczegółowe informacje na temat działania pixela Facebooka znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

W każdej chwili możliwe jest sprzeciwienie się przechwytywaniu danych przez Facebook Pixel i ich wykorzystywaniu do emisji reklam na serwisach społecznościowych. Określenie rodzaju reklam jakie wyświetlane są na serwisach społecznościowych możliwe jest poprzez przejście do strony skonfigurowanej przez Facebooka i postępowaniu zgodnie z przedstawionymi instrukcjami: https://www.facebook.com/settings?tab=ads 

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania informacji charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które mogą być wykorzystywane w celach technicznych oraz statystycznych. 

2. Informuje się Użytkowników Serwisu, że strony www, na które Użytkownik będzie wchodził poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu mogą posiadać inne zasady prywatności niż określone w niniejszej Polityce. Po odesłaniu na inną stronę www, Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami prywatności. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności na innych niż Serwis stronach www, na które będzie wchodził Użytkownik. 

3. Niniejsza Polityka dostępna jest na stronie e-meditrans.pl oraz w wersji papierowej, w siedzibie Administratora. 

4. Zmiany do Polityki związane np. ze zmianami obowiązujących regulacji prawnych lub rozwojem stosowanych technologii, mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu Serwisu.