Standardy w gabinecie stomatologicznym

31/08/2021
podziel się:
9701 Wyświetleń

Standardy w gabinecie stomatologicznym

Wymagania jakim powinny sprostać obecnie gabinety oraz kliniki stomatologiczne wraz ze sprzętem i rodzajem zabiegów w nich wykonywanych, są ściśle określone w ustawodawstwie odnoszącym się do obiektów, w których świadczone są usługi medyczne. Przepisy dotyczące działania oraz funkcjonowania gabinetów stomatologicznych, są odpowiednio skonstruowane tak, aby każdemu z pacjentów odwiedzających placówkę, jak również personelowi medycznemu zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas wizyty oraz przeprowadzanych zabiegów. Jednakże, w placówkach medycznych jakimi są gabinety stomatologiczne istnieje wiele potencjalnych źródeł zakażeń jak: materiały i narzędzia czy stosowane przez personel środki ochrony indywidualnej. W gabinetach musi zostać spełnionych wiele wymogów dotyczących urządzeń i pomieszczeń oraz procedury kontroli procesu sterylizacji narzędzi czy instrumentów, wytyczne sanepidu, zasady segregacji odpadów medycznych. Jakie wymogi i zasady powinny spełniać gabinety stomatologiczne, oraz które procedury musza zostać w nich spełnione?

Zasady segregacji odpadów medycznych w gabinetach stomatologicznych

Zasady segregacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z pozostałościami medycznymi po zabiegach. Na podstawie aktu prawnego gabinety stomatologiczne zobowiązane są segregować odpady medyczne do pojemników lub worków w określonym kolorze. Pojemniki z workami, gdzie znajdują się odpady należy wymieniać minimalnie raz dziennie. Po wypełnieniu worka do max. 2/3 pojemności powinno się odpowiednio szczelnie zamknąć i umiejscowić w specjalnym pomieszczeniu lub pojemniku do tego przeznaczonym. Raz zamkniętych worków nie można ponownie otwierać. Jakikolwiek pojemnik lub worek do segregacji odpadów medycznych musi być oznaczony informacjami takimi jak: kod odpadów, które się w nim znajdują, adres i nazwa gabinetu stomatologicznego, z którego pochodzą, daty zamknięcia, adnotacje umożliwiająca rozpoznanie osoby odpowiedzialnej za przeniesienie odpadów.

Procedury oraz plany higieniczne w gabinetach stomatologicznych

Opracowanie szczegółowych procedur oraz planu higieny gabinetu stomatologicznego, które dotyczą całego personelu gabinetu, niezbędne jest w celu bezpieczeństwa ochrony przed zakażeniami. Takie procedury, aby prawidłowo zostały stworzone, muszą być opracowywane z wykorzystaniem aktualnej literatury naukowej. Znajdować w nich muszą się aktualne akty prawne i normy PN-EN. Zasady dotyczące postępowania w gabinecie stomatologicznym odnoszą się do czynności takich jak: mycie rąk, które jest kluczowe dla utrzymania higieny na właściwym poziomie. Procedur dla różnych grup powierzchni, z podziałem na ich rozmiary, przy określeniu ich stopnia odporności na działanie alkoholi, pomaga ustalić sposób utrzymania w czystości danej powierzchni, na przykład fotela, blatów lub podłogi. Wśród rzetelnych procedur oraz planów powinny znaleźć się także normy odnoszące się do dezynfekcji i sterylizacji sprzętu oraz narzędzi, opis postępowania z odpadami medycznymi oraz opis stroju, który ochroni lekarza oraz personel medyczny przed potencjalnymi zakażeniami.  Proponujemy wykorzystać aktualny zestaw procedur higienicznych PrimaDent dla gabinetów stomatologicznych procedur.

Do czego wykorzystuje się proces sterylizacji?

Sterylizacja jest procesem w trakcie którego możliwe jest zabicie wszystkich form drobnoustrojów. Przy poddawaniu narzędzi procesowi sterylizacji konieczne jest, aby były czyste, suche, odpowiednio opakowane oraz w poprawnym stanie technicznym. W komorze sterylizatora należy ułożyć narzędzia swobodnie i nieściśle. Instrumenty zakamienione czy zardzewiałe nie należy poddawać sterylizacji. Dedykowany wybór metody oraz parametrów sterylizacji warto dokonywać zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez producenta sprzętu medycznego. Na pewność sterylności narzędzi w placówkach wpływają zgodne, jak i dopasowane procedury oraz zasady sterylizacji i dezynfekcji. Wśród nich uwzględnia się: przygotowanie narzędzi do sterylizacji, umieszczenie instrumentów w opakowaniu do sterylizacji, zasada układania pakietów w autoklawie, zasady otwierania pakietów po procesie sterylizacyjnym oraz odpowiednie dokumentowanie całego procesu. Aby osiągnąć znakomitą kontrolę jej przebiegu wymagane jest wykorzystanie odpowiednich testów i akcesoriów do sterylizacji.

Jakie wymagania muszą spełnić pomieszczenia w gabinetach stomatologicznych?

Z punktu widzenia prawnego oraz ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 2012 roku dotyczącej szczegółowych wymagań, jakim muszą odpowiadać pomieszczenia gabinetów oraz urządzenia w nich użytkowane, specjaliści muszą dostosować się do kilku procedur ściśle związanych z rodzajem prowadzonej przez nich działalności. Wymagania mogą się różnić od siebie w zależności rodzaju posiadanego sprzętu w placówce medycznej. W wypadku gabinetów i klinik stomatologicznych będzie to na przykład posiadanie aparatu RTG, które wiąże się z dodatkowymi procedurami i wymaganiami ze strony prawnej. Wymagania te mówią, że:

Pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków.
Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu.
Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.
Oświetlenie w gabinetach powinno odpowiadać potrzebom użytkowym oraz warunkom określonym przez prawo.
W gabinecie powinny znajdować się: umywalka z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki.
Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie.

podziel się: